جهت ثبت نام انجمن علمی دانشگاه خود فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید

لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

۱- فرم را با دقت و به صورت کامل تکمیل نمایید

۲- فرم صرفا توسط دبیر انجمن تکمیل گردد

۳- اطلاعات موجود در فرم راه ارتباطی سازمان با انجمن خواهد بود

۴- در صورت ثبت نام انجمن در سازمان، انجمن نماینده سازمان در دانشگاه خود خواهد شد

۵- حضور در مجمع سالانه سازمان صرفا برای انجمن های عضو امکان پذیر خواهد بود
کنید.