اعضای تمام ادوار سازمان

احسان سلیمانی

اصفهان

دبیر

مجمد طلائیفردوسی مشهد

 عضو شورای مرکزی

پوریا سلیمانی فرتفرشعضو شورای مرکزی
رضا طالحونیفنی و حرفه ای ارومیهعضو شورای مرکزی
علیرضا سجادیانمازندرانعضو شورای مرکزی
روشنک مرادیاصفهانعضو شورای مرکزی
احسان شاهیسمنانعضو شورای مرکزی
محمد رشادگرگانعضو علی البدل
محمدرضا آستارائیغیر انتفاعی احرارعضو علی البدل
فاطمه کبیریصنعتی اصفهانبازرس اصلی
امیر محمد سامانی پورزنجانبازرس علی البدل

کمیل یزدانی

شهید بهشتی

دکتری

دبیر

جنید شیانی فر

رازی

ارشد

نائب دبیر و عضو شورای مرکزی

احسان سلیمانی

اصفهان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

نازنین احمدی

تربیت مدرس

ارشد

عضو شورای مرکزی

مصطفی ترابی

سمنان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

علی بیانی

ارشد

عضو شورای مرکزی

بهنام اشتریدامغانارشدبازرس اصلی

ایمان پهلوانی نژاد

شهید باهنر کرمان

ارشد

دبیر

کمیل یزدانی

شهید بهشتی

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

حسین فانی

صنعتی شیراز

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

زهرا السادات طاهری

فسا

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

مصطفی ترابی

سمنان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

پویا امانی امامزاده

تبریز

ارشد

عضو شورای مرکزی

وحید آقاجانی

اراک

ارشد

عضو شورای مرکزی

سجاد ظفری

شاهد

ارشد

عضو شورا علی البدل

فرزین جنت صادقی

قوچان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

پرنیان روحیان

شیراز

کارشناسی

بازرس اصلی

پدرام داداشیان

تربیت دبیرشهید رجایی

کارشناسی

بازرس علی البدل

مریم خدابخشی

تربیت مدرس

ارشد

دبیر

سینا قهرمانی

صنعتی همدان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

وحید آقاجانی

اراک

ارشد

عضو شورای مرکزی

علی غوثی

صنعتی اصفهان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

سجاد عارفخانی

پیام نور مشهد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

ایمان پهلوانی نژاد

شهید باهنر کرمان

ارشد

عضو شورای مرکزی

محمد پور مهدی

آزاد اردبیل

ارشد

عضو شورای مرکزی

نوید رشیدی

کردستان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

حجت خزاعی

بیرجند

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

ایمان همت زاده

گیلان

کارشناسی

بازرس اصلی

سجاد مهدوی نیا

زابل

کارشناسی

بازرس علی البدل

رسول رجایی

تربیت مدرس

دکتری

دبیر کمیسیون برنامه ها و رخدادهای کشوری

علی عمیدی

تهران

کارشناسی

دبیر کمیسیون نخبگان

امیرحسین جعفری آزاد

تفرش

کارشناسی

ریاست دبیرخانه

محمدرضا پژوهنده

گیلان

کارشناسی

دبیر کمیسیون ارتباط با صنعت

یاسمن رحمانی اصفهانی

آزاد تهران جنوب

کارشناسی

دبیر کمیسیون شورای مناطق

شاهرخ مستقیمی مطلق

بناب

کارشناسی ارشد

بازرس اتحادیه

فرزین شماع

رازی کرمانشاه

کارشناسی ارشد

بازرس اتحادیه

محمد معدنی پور

صنعتی شاهرود

کارشناسی ارشد

دبیر کمیسیون روابط عمومی

ویدا خدابخشی

تفرش

کارشناسی ارشد

دبیر کمیسیون مالی و پشتیبانی

مهرآذین شهسوار حقیقی

آزاد قزوین

کارشناسی ارشد

ریاست سازمان

محمدرضا شاهمرادی

تهران

دکتری

دبیر کمیسیون علمی پژوهشی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

طراحی و برنامه نویسی شده توسط : جنید شیانی فر;